Góp ý
Lịch Công giáo
Liên Kết
Bản đồ nhà thờ

Kinh Đọc Hàng Ngày

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Ðức Chúa Trời ở cùng
Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con
lòng lòng Bà gỗm phúc lạ. Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa
Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và
trong giời lâm tử.

Amen